Bronnen

Achterin Asiento is een uitgebreide literatuurlijst opgenomen. Hieronder kun je doorklikken naar een aantal interessante, publiek toegankelijke voorbeelden.

Let op: mobiele telefoons en historische boekwerken vormen meestal een onleesbare combinatie!

Uitgebreid onderzoek van I.A. Wright uit 1924.

Ongetwijfeld om zich te wapenen tegen civiel- en strafrechtelijke vervolging heeft Pedro van Belle, handlanger van Balthasar Coymans, de contracten, notariële akten en daaropvolgende briefwisselingen tussen allerhande betrokken partijen vanaf 1679 tot en met 1688 nauwgezet bewaard. Moeilijk leesbaar, maar voor de volhouder geeft het een goed beeld van de details en voorwaarden, maar ook van de ruzies, verdachtmakingen, inhaligheid, corruptie en immoraliteit die kenmerkend waren voor de trans-Atlantische slavenhandel.

Scroll door de stamboom van de steenrijke familie Coymans vanaf 1466. Samengesteld door Gerard Hubert.

De Vlaamse Broederschap of Vlaamse Natie was een vereniging van Vlamingen en katholieke Nederlanders in Spanje. Buitenlandse handelaren hadden het vaak moeilijk; ze hadden minder rechten en de Inquisitie hield ze streng in de gaten. Om die reden werd aan het eind van de 16de eeuw in Madrid de cofradía van San Andrés opgericht, een streng katholieke Vlaamse broederschap onder bescherming van de koning, die speciale privileges genoot. De cofradía stond onder leiding van een consul (mayorazgo) en verleende steun op financieel, religieus, sociaal en educatief gebied aan haar leden. Zowel in Madrid, Sevilla als Cádiz bestond een dergelijke broederschap. Hiernaast twee onderzoeken.

Meer licht op de aard en werking van het Asiento. Door Alejandro García-Montón.

Historicus Piet Emmer doet al jarenlang onderzoek naar de Nederlandse slavenhandel. Dit standaardwerk kan als basis dienen voor elke verdergaande studie van het onderwerp. Voorbeeld in Google Books, dus niet compleet.

Voor wie wat meer wil weten over de Joodse smokkelpraktijken op Curaçao. Door Wim Klooster.

Het archief van de Eerste West-Indische Compagnie is helaas door brand in de 19de eeuw verloren gegaan. Daardoor is er weinig bekend over de slavenhandel van vóór 1674. Pas de laatste jaren dringt door onderzoek via andere (buitenlandse) bronnen door dat de Hollandse aanwezigheid in Senegambia (Senegal, Gambia en Guinee-Bissau) een veel grotere rol heeft gespeeld dan eerder gedacht. Het artikel hiernaast biedt een interessant inkijkje en laat bovendien zien hoe het Papiaments in zijn vroegste vorm op Curacao terecht is gekomen.

'Uitgegeven ter gelegenheid der herdenking van de driehonderdjarige vereeniging van Curaçao met Nederland'. Een fraai boekwerk, ingeleid door Zijne Excellentie H. Colijn, Minister van Koloniën.

Amsterdam speelt eigenlijk alleen in de proloog van Asiento een belangrijke rol. Niettemin heb ik lang gezocht om een aantal scenes plaats te laten vinden op plekken die nu niet meer bestaan. Gevonden in dit absoluut prachtige prentenboek.

De volledige literatuurlijst van Asiento:

 • Andel, dr. M. A. van − Geneeskunde en hygiëne op de slavenschepen in den Compagnietijd (uit: Geschiedenis der Geneeskunde) (1931);
 • Balai, L.W. − Het slavenschip Leusden (2011);
 • Beliën, H.M., Deursen, A. Th. van, en Setten, G.J. van − Gestalten van de Gouden Eeuw: een Hollands groepsportret (1995);
 • Belle, Pedro van − Pertinent en waarachtig verhaal van alle de handelingen en directie van Pedro van Belle, ontrent den slavenhandel, ofte, het Assiento de Negros, eerst door D. Juan Barosso y Posso, bij zijn overlijden door D. Nicolas Porsio, en daarna door Balthasar Coymans met den Koning van Spangien aangegaan (1689);
 • Borucki, A., Eltis, D. and Wheat, D. − Atlantic history and the slave trade to Spanish America (2016);
 • Borucki, A., Eltis, D. and Wheat, D. − From the Galleons to the Highlands: Slave trade toutes in the Spanish Americas (2020);
 • Boucher, Philip P. − France and the American Tropics to 1700: Tropics of discontent? (2010);
 • Bredius, A., Brugmans, H., Kalff, G., Kernkamp, G.W., Meijer, D.C. en Rogge, H.C. − Amsterdam in de zeventiende eeuw (1897);
 • Brenneker, Paul − Sambumbu: Volkskunde van Curaçao, Aruba en Bonaire (website);
 • Brinkman, C.L. – ‘Nederlandsch West-Indische expeditie’. Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap (1886);
 • Burger, Martijn − The forgotten gold? The importance of the Dutch opium trade in the seventeenth century (2003);
 • Bussy, Uitgeverij J.H. de − Gedenkboek Nederland-Curaçao 1634-1934 (1934);
 • Canizares-Esguerra, J., Childs, M.D. and Sidbury, J. − The black urban Atlantic in the age of the slave trade (2013);
 • Carmona, S., Donoso, R. and Walker S.P. − Accounting and international relations: Britain, Spain and the Asiento Treaty (2009);
 • Crailsheim, Eberhard − The Spanish connection French and Flemish merchant networks in Seville (1570–1650) (2016);
 • Crespo Solana, Ana – ‘Merchants and observers, the Dutch Republic’s commercial interests in Spain and the merchant community in Cadiz in the eighteenth century’. Dieciocho 32.2 (2009);
 • Crespo Solana, Ana − Trusteeship and cooperation in the Flemish merchants community in Cadiz: The Brotherhood of “San Andrés de los Flamencos” (2013);
 • Damme, Andries van, Commelin, Caspar − Beschryvinge van Amsterdam: zynde een naukeurige verhandelinge van desselfs eerste oorspronk uyt den huyse der heeren van Amstel en Amstellant, haar vergrooting, rykdom en wyze van regeeringe tot den jare 1691, Volume 1 (1726);
 • Dampier, William − Nieuwe Reystogt rondom de wereld, Volume 2 (1772);
 • Dana, Richard Henry jr. − Twee jaren voor den mast: Lotgevallen op eene zeereis naar de Noord-West-kust van Amerika. Uitgave M. Ballot (1842);
 • Debrot, Colá − De vervolgden (1982);
 • Díaz Blanco, José Manuel − La Carrera de Indias (1650-1700): Continuidades, rupturas, replanteamientos (2018);
 • Dijs, Natasha Maritza van der − De aard van etnische identiteit onder de bewoners van Curaçao (2011);
 • Dissel, Sibrand van − Curaçao: Herinneringen en schetsen (1857);
 • Dunton, Larkin − The world and its people (1891);
 • Emmer, P.C. − De Nederlandse slavenhandel 1500-1850 (2011);
 • Emmer, P.C. − Geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel (2019);
 • Enthoven, Victor, Heijer, Henk den en Jordaan, Han − Geweld in de West: Een militaire geschiedenis van de Nederlandse Atlantische wereld, 1600-1800 (2013);
 • Euwens, P.A. − De oudste kaarten van het eiland Curaçao (1929);
 • Fruin, Robert en Knoop, W.J. − Willem III en de slag van Saint-Dénis (1678) (1881);
 • Gallandat, David Henri − Noodige onderrichtingen voor de slaafhandelaaren (1769);
 • García-Montón, Alejandro − The Cost of the Asiento. Private merchants, royal monopolies, and the making of trans-Atlantic slave trade in the Spanish empire (2020);
 • García-Montón, Alejandro − The rise of Portobelo and the transformation of the Spanish American slave trade, 1640s–1730s: Transimperial connections and intra-American shipping (2019);
 • Gomes Casseres, Ron – ‘Het Jodenkwartier’. De Archiefvriend, dec. 2020, jrg. 26 nr. 4 (2020);
 • Goslinga, C.Ch. − Emancipatie en emancipator, de geschiedenis van de slavernij op de Benedenwindse Eilanden en van het werk der bevrijding (1956);
 • Goslinga, Cornelis C.A − Short history of the Netherlands Antilles and Surinam (2012);
 • Haseth, Carel de – ‘Een bijdrage in de discussie over het ontstaan van het Papiaments’. Tijdschrift De Gids, jaargang 153 (1990);
 • Havik, Philip J. − Silences and soundbites: The gendered dynamics of trade and brokerage in the pre-colonial Guinea Bissau Region (2004);
 • Heijer, Henk den − Goud, ivoor en slaven (1997);
 • Heijer, Henk den − Het slavenschip (2011);
 • Herzog, Irmela en Mom, Vincent − Reconstructing the military infrastructure of Curaçao in the late 18th century (2019);
 • Holtrop, W. − Brieven over het bestuur der colonien Essequebo en Demerary (1785);
 • Hulsman, L.A.H.C. − Nederlands Amazonia: Handel met indianen tussen 1580 en 1680 (2009);
 • Israel, Jonathan I. − Dutch primacy in world trade, 1585-1740 (1989);
 • Jacobs, Bart − Linguistic evidence and historiography: The selection of slaves on Curaçao, 1650-1700 (2012);
 • Jacobs, Bart − Origins of a creole: The history of Papiamentu and its African ties (2012);
 • Jacobs, Bart − The Dutch in seventeenth century Senegambia and the emergence of Papiamentu (2012);
 • Jacobs, Bart en Wal, Marijke van der − The discovery, nature, and implications of a Papiamentu text fragment from 1783 (2015);
 • Jacobs, Jaap − Soldiers of the Company: The military personnel of the West-India Company in Nieu Nederlandt (2009);
 • Jonge, Mr J.C. de − Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, van het jaar 1695 tot aan den Utrechtschen Vrede anno 1713 (1841);
 • Joosse, L.J. − Geloof in de Nieuwe Wereld: ontmoetingen met Afrikanen en Indianen (1600-1700) (2008);
 • Joosten, Marinka − Sal het eens met een advookaet overlegge, De rol van vrouwen in het familienetwerk Huydecoper-Coymans (2016);
 • Jordaan, Henri Romondus − Slavernij en vrijheid op Curaçao: De dynamiek van een achttiende-eeuws Atlantisch handelsknooppunt (2012);
 • Kals, Jan Willem − Nuttige en noodige bekeeringe der heidenen in Suriname en Berbices (1756);
 • Klooster, Wim − Contraband trade by Curaçao's Jews with countries of idolatry, 1660-1800 (1997);
 • Klooster, Wim − Curaçao as a transit center to the Spanish Main and the French West Indies (2014);
 • Koolwijk, A.J. van − De Indianen-Caraïben, oorspronkelijke bewoners van Curaçao (1881);
 • Langle, Fleuriot de − Langs de kust van Afrika (1875);
 • Latour, M.D. − Vreemde invloeden in het Papiamento (1936);
 • Lea, Henry Charles − A history of the Inquisition of Spain; Volumes 1 and 2 (2016);
 • Lennep, Jacob van − Zeemans-woordenboek (1856);
 • MacDonald, E.M. − A short history of the Inquisition: What it was and what it did (1907);
 • Mak, Geert − De levens van Jan Six (2016);
 • Marley, David − Pirates of the Americas, Volume 1 (2010);
 • Menkman, W.R. − Slavenhandel en rechtsbedeeling op Curacao op het einde der 17e eeuw (1934);
 • Michener, James A. − Caribbean (1989);
 • Modera, Justin − Zeevaartkundige beschrijving van de Nederlandsche West-Indische bezittingen, Volume 1 (1843).
 • Moine de L’Espine, Jacques le − De koophandel van Amsterdam naar alle gewesten der wereld, Volume 2 (1801);
 • Neck-Yoder, Hilda van – ‘Words and deeds in Cola Debrot's "De vervolgden"’. Nieuwe West-Indische Gids, vol. 60, no. 1/2 (1986);
 • Newson, Linda A. − From capture to sale: The Portuguese slave trade to Spanish South America in the early seventeenth century (2007);
 • Nicolaas Witsen − Aaloude en hedendaagsche scheeps-bouw en -bestier (1690);
 • Noord, Sandra van − Kas di Shon, plantation houses on Curaçao (2017);
 • Noordegraaf, Jan – ‘Lexicografie op Curaçao: Abraham Jesurun en zijn woordenlijst van het Papiaments (1898)’. Tijdschrift voor Lexicografie, jrg. 2015 (2015);
 • Odegard, Eric − Recapitalization or reform? The bankruptcy of the First Dutch West India Company and the formation of the Second West India Company, 1674 (2019);
 • Oever, Maarten Mees ten − Wist men beter? De Nederlandse opinie over de morele kant van de slavenhandel in de zeventiende eeuw (2012);
 • O'Flanagan, Patrick − Port Cities of Atlantic Iberia, c. 1500-1900 (2013);
 • Oostindie, Gert en Roitman, Jessica V. − Dutch Atlantic connections 1680–1800: Linking empires, bridging borders (2014);
 • Paddenburg, Gerrit Gijsbert van − Beschrijving van het eiland Curaçao en onderhoorige eilanden (1819);
 • Pérez, Joseph − The Spanish Inquisition: A history (2005);
 • Plenck, Joseph Jacob von − Materia chirurgica, of Verhandeling over de werkingen der middelen, die in de heelkunde gebruiklyk zyn, Volume 1 (1772);
 • Porte, de la − De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt, Vyftiende/Zestiende Deel (1766);
 • Postma, Johannes − The Dutch in the Atlantic slave trade (2008);
 • Putten, Wout Van − De familie Beyens, een Vlaams-Gaditaanse handelaarsfamilie in de 18de eeuw (2007);
 • Raedt, Georgius de − Bedenckingen over den Guineeschen slaef-handel der gereformeerde met de papisten (1665);
 • Renkema, Wim – ‘De oudste kaarten van Punda (Willemstad) op Curaçao’. Caert Thresoor, Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Kartografie 2016-2 nr. 35 (2016);
 • Richardson, S., Osborne, T., Hitch, C., Millar, A., Rivington, J., Crowder, S., Davey P., Law, B., Longman, T. and Ware C. − The modern part of a universal history (1763);
 • Roitman, Jessica − A flock of wolves instead of sheep (The Jews in the Caribbean) (2013);
 • Rooms, Etienne − De organisatie van infanterie en ruiterij in de Spaanse Nederlanden gedurende de periode 1659-1700 (1997);
 • Ruano, Aragón Álvaro − Las compañías de comercio armado durante el siglo XVII: Los proyectos de 1667 y 1668 (2016);
 • Rupert, Linda M. − Creolization and contraband: Curaçao in the early modern Atlantic world (2012);
 • Santacilia, Jorge Juan y en Ulloa, Antonio de − Historische reisbeschrijving van geheel Zuid-America: gedaan op bevel des Konings van Spanje, Volume 1 (1771);
 • Schoute, Dr. D. – ‘Scheepschirurgijns-journaal van een slavenschip der Middelburgsche Commercie Compagnie’. Geschiedenis der Geneeskunde (1948);
 • Schunck, C.W.M. − Intolerante tolerantie: De geschiedenis van de katholieke missionering op Curaçao 1499-1776 (2019)
 • Schutte, Aart − De zaak Philipe Henriquez (2016);
 • Spooner, Frank C. − Risks at sea: Amsterdam insurance and maritime Europe, 1766-1780 (2002);
 • Stichting Het Nederlands Leger- en Wapenmuseum ‘Generaal Hoefer’ - Armamentaria, Aflevering IV (1969);
 • Teenstra, Marten Douwes − Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen voor beschaafde lezers, Volume 2 (1846);
 • Thomas, Hugh − The slave trade: The story of the Atlantic slave trade: 1440-1870 (2013);
 • Tindal, G.A. en Swart, Jacob − Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de zeevaartkunde, Volumes 1, 2 en 3 (1841);
 • Vermeir, René − Ontstaan en ontwikkeling van de functie van consul van de (Zuid-)Nederlandse Handelsnaties in Spanje tijdens de 16de en 17de eeuw (2009);
 • Wright, I.A. − The Coymans Asiento, 1685-1689 (1925);
 • Zandvliet, Kees − De 500 rijksten van de Republiek: Rijkdom, geloof, macht en cultuur (2020);
 • Zwijsen, C.J. – ‘Curaçao in vogelvlucht’. Tijdschrift Neerlandia, jrg. 9 (1905);